Rut och Rot

Rutarbeten

Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Trädgårdsarbete

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står

Rutavdrag ges för

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
 • beskärning och fällning av träd
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar.
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • installation, service och reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

Flyttjänster

Krav för rutavdrag:

 • Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.
 • Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz.
 • Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.
 • Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för

 • flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden;
 • flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden.
 • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport
 • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer.
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

 • flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • flyg- eller båttransport
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

Snöskottning

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.

Rutavdrag ges för

 • snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak
 • borttagning av istappar
 • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag ges för

 • snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.

 Rotarbete

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden som köparen äger, eller på tomten där bostaden står.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

 • markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
 • markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar.
 • markarbeten för värmeförsörjning.
 • markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber.
 • dränering av husgrunder
 • sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.

Inget avdrag ges för

 • asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar.
 • kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.

 Bygg

Reparera och underhålla

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

 • slipning och byte av golv, tak och väggmaterial.
 • kakel- och klinkersättning
 • byte och reparation av köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck.
 • byte och reparation av fasader, hängrännor och takpannor.
 • reparation och underhåll av entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är i hopbyggda med huset
 • reparation på grund av skadedjur
 • upp- och nedmontering av byggnadsställningar.

Inget avdrag ges för

 • reparation och underhåll av staket, murar och båtbryggor
 • reparation och underhåll av markiser och persienner på bostaden.
 • att göra energideklarationer och fuktmätningar
 • skadedjurbekämpning.

Bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till.
 • Bostaden ska vara äldre än fem år.
 • Större delen av den ursprungliga byggnadsstommen på huset ska behållas.

Rotavdrag ges för

 • rivning av väggar och ombyggnad av ett hus planlösning samt arbete med tilläggsisolering
 • förbättringsarbeten, till exempel byte av plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Tillbyggnaden ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan.
 • att bygga altan och balkong, förutsatt att de byggs ihop med huset
 • montering av markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor samt upp- och nedmontering av byggnadsställningar
 • installation av trapphiss
 • montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering
 • att bygga och reparera en inomhuspool.

Inget avdrag ges för

 • installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset.
 • att bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller liknande fristående byggnad
 • arbete med att riva ett hus, även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen
 • att bygga staket och murar
 • montering av fristående möbler
 • att skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande

Rot- och rutavdragets storlek

Rot- och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close